Menedżer Roku – plebiscyt na najlepszego menedżera w Zachodniopomorskiem

Celem plebiscytu jest wyróżnienie menedżerów, dyrektorów, właścicieli firm, którzy dzięki swojej postawie mogą stanowić wzór dla innych. Liderów, u których zaangażowanie, pasja, efektywność działania czy aktywność w otoczeniu to fundament osiągania sukcesów.

„Menedżer Roku” jest organizowany przez studentów i pracowników Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, zrzeszonych w Fundacji Biznes Innowacje Networking. Inicjatorką jest dr Katarzyna Kazojć, która wraz z członkami studenckiego koła naukowego co roku współtworzy to przedsięwzięcie.

 

Dowiedz się więcej:

Celem Plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej aktywnych i skutecznych w działaniu osób o wysokim potencjale menedżerskim, które mają znaczący wpływ na rozwój biznesowy przedsiębiorstwa na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawienie ich osiągnięć.

 

Plebiscyt Menedżer Roku jest okazją do:

 • nagrodzenia osób na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój biznesowy przedsiębiorstwa za działania godne wyróżnienia;
 • integracji środowiska akademickiego oraz biznesowego;
 • ukazania godnych naśladowania praktyk, z których studenci mogą czerpać inspirację;
 • spotkania elit biznesu i budowanie prestiżu związanego z obecnością na gali rozdania nagród wybitnych menadżerów na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy nadają ton gospodarce województwa Zachodniopomorskiego.
 1. Każdy może zgłosić kandydata do Plebiscytu Menedżer Roku wypełniając formularz zgłoszeniowy do 14 marca 2020 r.
 2. Organizator kontaktuje się drogą elektroniczną lub telefoniczną ze zgłoszonym do wyróżnienia kandydatami, w celu potwierdzenia przez zgłoszonego chęci uczestnictwa w Plebiscycie.
 3. Członkowie Kapituły Plebiscytu dokonują nominacji do wyróżnień spośród zgłoszonych kandydatów (każda osoba może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów).
 4. Laureatem Plebiscytu zostaje menadżer, który uzyska łącznie największą liczbę punktów w wyniku oceny podczas posiedzenia Kapituły.
 5. Nagrodą dla laureata Plebiscytu jest statuetka, tytuł „Menedżer Roku”
 6. Laureat zostaje wyłoniony podczas Gali wręczenia wyróżnień, która jest również Galą wręczenia nagród w Plebiscycie Równa Firma dla firm społecznie odpowiedzialnych z województwa zachodniopomorskiego, który odbywa się od 8 lat na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US (obecnie Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US).

Aktualizacja dn. 06 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN PLEBISCYTU „Menedżer Roku” 2020

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Organizatorem plebiscytu pod nazwą „Menedżer Roku” – zwanego dalej Plebiscytem jest Fundacja Biznes Innowacje Networking (Fundacja BIN) we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

§ 2.

Według organizatora za menadżera może być uznawana osoba, która zajmuję w danej firmie stanowisko:

 • właściciela,
 • prezesa,
 • wiceprezesa,
 • członka zarządu,
 • menedżera,
 • koordynatora,
 • kierownika
 • lidera,
 • inne niewymienione wyżej, ale mające wpływ na podejmowanie istotnych decyzji dotyczących funkcjonowania firmy.

 

§ 3.

Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za zgodny z Regulaminem przebieg Plebiscytu.

 

§ 4.

Plebiscyt prowadzony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego i trwa od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji BIN (www.fundacjabin.pl), tj. od 13 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, czyli do gali, na której zostaną uhonorowani menadżerowie ocenieni najwyżej w ramach Plebiscytu.

 

§ 5.

Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Plebiscytu.

 

§ 6.

Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Rozdział II
Idea Plebiscytu

 

§ 1.

Celem Plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej aktywnych i skutecznych w działaniu osób o wysokim potencjale menedżerskim, które mają znaczący wpływ na rozwój biznesowy przedsiębiorstwa na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawienie ich osiągnięć.

 

§ 2.

Realizacja Plebiscytu jest okazją do:

 1. nagrodzenia osób na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój biznesowy przedsiębiorstwa za działania godne wyróżnienia;
 2. integracji środowiska akademickiego oraz biznesowego;
 3. ukazania godnych naśladowania praktyk, z których studenci mogą czerpać inspirację;
 4. spotkania elit biznesu i budowanie prestiżu związanego z obecnością na gali rozdania nagród wybitnych menadżerów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy nadają ton gospodarce województwa Zachodniopomorskiego.

 

Rozdział III
Warunki udziału w Plebiscycie

 

§ 1.

W Plebiscycie biorą udział osoby na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój biznesowy, które zostaną zgłoszone do Plebiscytu oraz potwierdzą chęć udziału w Plebiscycie.

 

§ 2.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.fundacjabin.pl/plebiscyt-menedzer-roku.

Zgłoszenia menadżera może dokonać każdy, kto wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy do 30 kwietnia 2020 r.

 

§ 3.

Organizator do 08 maja 2020 r. kontaktuje się drogą elektroniczną lub telefoniczną ze zgłoszonymi do wyróżnienia kandydatami, w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w Plebiscycie oraz ustalenia dalszej formy kontaktu z kandydatem przez członków Kapituły.

 

§ 4.

Członek Kapituły może, lecz nie musi, skontaktować się z wybranym przez siebie zgłoszonym do wyróżnienia kandydatem, w formie na jaką udzielił on zgody lub spotkać się z kandydatem o ile obie strony wyrażą taką chęć podczas tego kontaktu.

 

§ 5.

Członkowie Kapituły Plebiscytu, wypełniają i przekazują formularz zgłoszenia nominacji stanowiących wyróżnienie Organizatorom do 15 maja 2020 r. Każdy członek kapituły może wyznaczyć maksymalnie 2 kandydatów (jedną kobietę oraz jednego mężczyznę).

 

§ 6.

W przypadku chęci uczestnictwa w Plebiscycie kandydat do wyróżnienia zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi w sposób osobisty, telefoniczny lub elektroniczny informacji na temat swoich dotychczasowych aktywności i osiągnięć do 22 maja 2020 r. W przypadku niedostarczenia tych informacji, pod uwagę zostaną wzięte jedynie informacje powszechnie dostępne np. w Internecie, o ile źródło informacji nie budzi zastrzeżeń, co do wiarygodności.

 

§ 7.

Udział osoby na stanowisku odpowiedzialnym za rozwój biznesowy w Plebiscycie następuje pod warunkiem wypełnienia § 1 i § 6 w niniejszym rozdziale oraz potwierdzenia przez osobę nominowaną przez członka kapituły, uczestnictwa w Plebiscycie do dnia 22 maja 2020 r.

 

§ 8.

W przypadku niewskazania przez Kapitułę Plebiscytu minimum 15 nominowanych, Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnej nominacji brakującej liczby kandydatów.

 

Rozdział IV
Zasady wyłaniania laureata Plebiscytu

 

§ 1.

Wybór laureata Plebiscytu przeprowadzony będzie w niezależnej procedurze oceny komisyjnej.

 

§ 2.

Aktywność menadżera zostanie poddana ocenie przez Kapitułę Plebiscytu, której członkowie będą indywidualnie przyznawali punkty każdemu nominowanemu, który wyraził zgodę na udział w dalszych etapach Plebiscytu, w skali:

 • w mojej ocenie nominowany wykazuję się wyróżniającą aktywnością i osiągnięciami, cechuję się wysoką skutecznością w zarządzaniu firmą lub/i zespołem, co przełożyło się na jej stabilny wzrost i rozwój biznesu, wyróżnia się znaczącymi osiągnięciami, realizuje we własnym zakresie projekty i założoną strategię działania, jasno i klarownie rozdziela zadania, dba o rozwój swoich pracowników, zapewnia im odpowiednie warunki pracy, ma bardzo dobrą opinię w lokalnym środowisku, podejmuje inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, prezentuje wysoki potencjał w zakresie dalszego rozwoju biznesowego (15 pkt.)
 • w mojej cenie nominowany wykazuję się dużą aktywnością i osiągnięciami, cechuję się dużą skutecznością w zarządzaniu firmą, ma dobrą opinie w lokalnym środowisku, ma na swoim koncie kilka osiągnięć, odpowiada na wybrane potrzeby społeczne, zdaje sobie sprawę z wagi utrzymywania relacji biznesowych i zespołowych i dobrego traktowania pracowników, wykazuje się potencjałem rozwojowym w obszarze biznesowym (10 pkt.)
 • w mojej ocenie nominowany wykazuję się niewielką aktywnością i osiągnięciami, cechuję się średnią skutecznością w zarządzaniu firmą, stara się działać zgodnie z wyznaczonymi celami, jest mało rozpoznawalny w lokalnym środowisku, jego osiągnięcia są niewielkie, ale dostrzegane (5 pkt.)
 • w mojej ocenie nominowany nie wykazuję się aktywnością i osiągnięciami, cechuję się niską skutecznością w zarządzaniu firmą i/lub zespołem, nie wykazuje wrażliwości na potrzeby społeczne, w jego pracy nie dostrzega się ustrukturalizowanych działań, nie wykazuje się szczególną aktywnością w obszarze spraw dotyczących pracowników, nie wyróżnią się znaczącymi osiągnięciami (0 pkt.).

Kapituła w swej pracy wykorzysta dostępne w danym czasie (13.02–06.04.2020) informacje prasowe, internetowe oraz materiały własne nominowanych prezentowane w mediach, Internecie lub przekazane organizatorom.

 

§ 3.

Kapituła w procesie ocenie będzie brała pod uwagę: skalę działań (ilość i zasięg inicjatyw, w które angażuje się nominowany), zauważone korzyści dla przedsiębiorstwa i jego otoczenia, opinie mediów na temat podejmowanych przez nominowanego działań, sposób komunikacji z interesariuszami, potencjał rozwojowy, który reprezentuje w odniesieniu do wieku i doświadczenia nominowanego i inne.

 

§ 4.

W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą:

 • dr Katarzyna Kazojć, Przewodnicząca Kapituły i Komitetu Organizacyjnego;
 • Nataniel Mysiakowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • osoby zaproszone do Kapituły przez Organizatora, reprezentujące środowisko biznesowe różnych sektorów gospodarki

 

§ 5.

Zebranie Kapituły, podczas którego nastąpi ocena i wybór menadżerów nominowanych do tytułu „Menadżer Roku”odbędzie się 02 czerwca 2020 r. Protokół z zebrania dostępny będzie do wglądu dla zainteresowanych nominowanych u Organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem terminu i godziny udostępnienia e-mailowo lub telefonicznie.

 

§ 6.

Organizator przekaże nominowanym zaproszenia na galę Plebiscytu drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Gala odbędzie się 17 czerwca 2020 r. Godzina oraz dokładne miejsce wydarzenia, zostanie wskazane przez Organizatora w zaproszeniu.

 

§ 7.

Laureatem Plebiscytu zostaje menadżer, który uzyska łącznie największą liczbę punktów w wyniku oceny Kapituły. W sytuacji, gdy dwie lub więcej osób uzyska identyczną liczbę punktów, o zwycięstwie danego kandydata decyduje dodatkowe głosowanie Kapituły lub głos Przewodniczącego Kapituły.

 

§ 8.

Zwycięzcy poprzednich edycji Plebiscytu oceniani są z pominięciem inicjatyw, które były podstawą do przyznania tytułu „Menedżer Roku” w poprzednich edycjach Plebiscytu, jeśli nie są one kontynuowane w roku, którego dotyczy edycja Plebiscytu.

 

Rozdział V
Nagrody

 

§ 1.

Nagrodą dla laureata Plebiscytu jest statuetka, tytuł „Menedżer Roku” oraz prezentacja osiągnięć laureata w czasie uroczystej gali wręczenia statuetki.

 

§ 2.

Uczestnicy nie mogą zrzec się prawa do nagrody na rzecz innego uczestnika lub osoby trzeciej.

 

§ 3.

Każdy z nominowanych w Plebiscycie otrzyma dyplom wyróżnienia wystawiony przez Organizatora.

 

§ 4.

Organizator zastrzega sobie także prawo do przyznania dodatkowych nagród i tytułów w Plebiscycie.

 

Rozdział VI
Odpowiedzialność Organizatora

 

§ 1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niemożliwością powiadomienia laureata o uzyskaniu nagrody w Plebiscycie spowodowane:

 • podaniem przez Nominowanego niepełnego lub błędnego adresu albo innych danych kontaktowych,
 • zmianą miejsca siedziby firmy lub innych danych kontaktowych bez poinformowania.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 

§ 1.

Biorący udział w Plebiscycie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Fundację Biznes Innowacje Networking z siedzibą w Szczecinie 70-653, ul. Zbożowa 4A/2P w celach przeprowadzenia Plebiscytu.

Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Biznes Innowacje Networking z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4A/2P, 70-653 Szczecin, e-mail: info@fundacjabin.pl
 2. W sprawach związanych z danymi można kontaktować się pod adresem info@fundacjabin.pl
 3. Dane będą przetwarzane w związku z organizacją Plebiscytu.
 4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Plebiscytu o czym poinformuje, zamieszczając informacje na stronie internetowej Projektu.

 

§ 3.

Wszyscy nominowani mają prawo informować podczas trwania Plebiscytu, że biorą w nim udział. Dopuszczalna formuła informacji brzmi: ………………………… uczestniczy w Plebiscycie o tytuł „Menedżera Roku”. Zwycięzca plebiscytu ma prawo posługiwać się tytułem: laureat Plebiscytu „Menedżer Roku” 2020.

 

§ 4.

Uczestnik przystępując do Plebiscytu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

 

Rozdział VIII
Informacje dodatkowe

 

§ 1.

Wszystkie informacje i dokumenty związane z organizacją Plebiscytu, w tym w szczególności Regulamin, formularz zgłoszeniowy, lista nominowanych i laureatów będą dostępne u Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania e-mailowo lub telefonicznie.

 

§ 2.

Organizator na etapie przygotowywania i realizacji Plebiscytu będzie przekazywał do mediów informacje o stanie prac oraz efektów, natomiast nie gwarantuje, że informacje te zostaną opublikowane w prasie, telewizji lub na portalach internetowych.

 

§ 3.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy Projektu

 

Szczecin, 06 kwietnia 2020 r.

 

Katarzyna Kazojć
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
tel. 516 133 150
e-mail: k.kazojc@fundacjabin.pl

 

Oliwia Musiałowska
Członek Zarządu Fundacji BIN
tel. 694 379 371
e-mail: o.musialowska@fundacjabin.pl

Zgłoszenia kandydatów:  od 12 lutego do 30 kwietnia
Kontakt z kandydatami: od 13 lutego do 22 maja
Posiedzenie Kapituły: 2 czerwca
Gala wręczenia wyróżnień: 7 października

 

„Tworząc Plebiscyt Menedżer Roku, przyjęłam że chciałabym, aby wyróżniane w nim były osoby, które swoją pracą, ponadprzeciętnym zaangażowaniem i pasją z jaką realizują zadania, wnoszą szczególną wartość do firmy. Ta szczególna wartość, to nie tylko wyższe przychody i zyski, ale także skutecznie działające zespoły czy bardzo dobre relacje z otoczeniem, kontrahentami, klientami. Menedżer Roku to osoba, która jest obdarzana zaufaniem i lojalnością swoich współpracowników. To ktoś, na kogo można liczyć, kto planuje, analizuje, szacuje ryzyko, przewiduje, podejmuje dobre dla organizacji decyzje, precyzyjnie przygotowuje ją pod kątem różnych scenariuszy i kto dba o każdy szczegół, który może przyczynić się do zdecydowanie wyższej oceny realizowanych projektów, przedsięwzięć.”

„Menedżerem Roku powinna zostać osoba, dla której najważniejsi są pracownicy i która potrafi zadbać o to, aby dla owych pracowników najważniejsi byli klienci. Menedżer Roku powinien tak budować zespół i gromadzić wokół siebie takich ludzi, aby w przypadku jego odejścia, firma lub jej część, za którą odpowiada mogła dalej dzięki tym ludziom znakomicie prosperować i rozwijać się. Menedżer Roku powinien być także zdolny do bezstronniczego rozwiązywania konfliktów, kierując się interesem firmy, a nie własnym.
Zgadzam się z autorem książki GOOD TO GREAT – że menedżer wybitny powinien charakteryzować się pokorą osobistą, a jednocześnie determinacją i walką o dobro firmy lub jej części, za którą odpowiada (tzw. level 5).”

„Menadżer Roku to… osoba, która niezależnie od branży łączy cechy i umiejętności super lidera. Co to znaczy? Z moich doświadczeń wynika, że dobry lider potrafi skutecznie komunikować się z zespołem. Dba o bieżącą komunikację i przekazuje członkom zespołu informacje zwrotne (również te pozytywne) na temat ich pracy. Doskonale radzi sobie z delegowaniem zadań, ale nie jest jedynie dyrygentem. Czynnie angażuje się w realizację zadań. Stawia przed pracownikami wyzwania, aby dać im możliwość rozwoju. Ponadto potrafi podjąć z zespołem rozmowy na temat wspólnych wartości i celów tak, aby ludzie wiedzieli po co wykonują dane zadanie. Dobry lider, czyli Menadżer Roku inwestuje w rozwój pracowników i motywuje ich, jednocześnie dbając o rozwijanie swoich kompetencji przywódczych. To bez wątpienia menadżer godny naśladowania.”

 

„W dzisiejszych czasach, a szczególnie w ostatnich tygodniach, faktycznie możemy powiedzieć, że 2020 rok będzie prawdziwą próbą dla menadżerów. Istotne będzie kilka elementów:

 • sprawne i szybkie podejmowanie decyzji z nastawieniem na wyniki, produktywność, wydajność oraz patrzenie w przyszłość wykorzystując obecną sytuację,
 • umiejętne zarządzanie w kryzysie z dostosowaniem strategii do obecnych warunków,
 • poprawna komunikacja szczególnie wewnątrz ale i na zewnątrz organizacji,
 • utrzymanie, zjednoczenie i zadbanie o swoje zespoły – stanie się prawdziwym liderem pozwalającym dodatkowo zmotywować zespół w trudnych czasach.”

„Po raz kolejny szukam w moim otoczeniu osób, które zasługują na zauważenie, wyróżnienie, naśladowanie.
Nie ma tu znaczenia jak dużym biznesem zarządzasz, iloma osobami kierujesz, nie skala jest tu istotna a postawa. Menedżer Roku to osoba, która dba o rozwój pracowników nie tylko do poziomu jaki jest potrzebny do realizowania zadań, za które odpowiada, ale szerzej zgodnie z ich potencjałem. Dla mnie to ktoś, kto nie boi się stymulować do rozwoju swoich pracowników bez obawy, że będą za dobrzy i odejdą z zespołu. To osoba, która daje szanse, inspiruje, zachęca i wspiera, dla której rozwój własny i członków zespołu to wartość najwyższa.”

„Menedżer roku powinien być zorganizowany, przedsiębiorczy oraz powinien posiadać ogromną wiedzę i to nie tylko z branży, w której działa. Powinien odznaczać się ogromną świadomością oraz odpowiedzialnością biznesową, a także posiadać umiejętność pracy w zespole. Menadżer Roku powinien budować silne więzi i dzielić się swoim doświadczeniem, dlatego powinien wspierać wszelkiego rodzaju akcje z obszaru CSR ze względu na niesamowite możliwości którymi dysponuje.”

 

„Menadżer Roku to osoba, która dostrzega i ukierunkowuje potencjał osobowościowy członków zespołu, rozdziela zadania zgodnie z kompetencjami współpracowników i skutecznie prowadzi zespół, dbając o efektywność realizacji celów, a przy tym o nastrój i potrzeby, rozwój i motywację grupy.

Rola Menedżera Roku jest wieloaspektowa, co jednocześnie czyni ją odpowiedzialną i wymagającą. Menedżer powinien wyróżniać się charyzmą, inteligencją emocjonalną, posiadać wiele umiejętności miękkich. Menedżer nadaje kierunek i tempo pracy, analizuje, wyciąga wnioski, obserwuje trendy i jednocześnie prowadzi otwartą komunikację z zespołem.

Oczywiście to wszystko wymaga od Menedżera własnego zaangażowania, które jednocześnie będzie przykładem i motywacją do podejmowania efektownych działań i osiągania celów przez zespół.”

 

„Menadżer Roku to osoba odpowiedzialna, ambitna, ale przede wszystkim znająca się na ludziach. Dostrzegająca nieoszlifowane diamenty, i która wie jak nimi zarządzać. Potrafiąca słuchać, a także patrzeć na problemy z różnych perspektyw, aby wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Jednak, przede wszystkim Menadżer Roku musi potrafić nie tylko zbudować dobry zespół, ale również być jego częścią.”

 

Laureaci

Renata Długaszek
Dyrektor
Hotel Dana Business & Conference

Krzysztof Bratkowski
Marketing Manager
Grupa Polmotor

Wyróżnieni

Imię i nazwisko menedżera Firma Stanowisko
Krzysztof Paszkowski Urbicon Dyrektor, Architekt
Renata Długaszek Hotel Dana Business & Conference Dyrektor
Magda Olejnik BMW Bońkowscy Koordynator działu marketingu
Paweł Finkielam Nordic Consulting & Development Company Właściciel
Monika Chomiuk Beauty Clinik Artplastika Prezes
Krzysztof Bratkowski Grupa Polmotor Marketing Manager
Justyna Osuch Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Prorektor ds. Rozwoju
Piotr Kołacki Koł-Bud Usługi Ogólnobudowlane i Drogowe Właściciel
Jacek Frydrych Bestseller Site Manager
Krystian Haraszczuk Neon Architekci Właściciel
Piotr Łapko Brillux Polska Sp. z o.o. Dyrektor Sprzedaży
Joanna Niemcewicz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Dyrektor
Magda Kisielewska MK Consulting Group Właściciel
Agnieszka Wójcik Coloplast Business Centre Sp. z o.o. Global Operations Controlling & Master Data, Senior Team Leader
Kinga Krzywicka Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Prezes
Tytus Gołas Tidio Co-founder & CEO
Piotr Sibilski Euro-capital Właściciel
Karolina Cesarczyk Ośrodek jeździecki Idalis Właściciel

Kapituła

 1. Katarzyna Kazojć, Organizator Plebiscytu, Prezes Fundacji Biznes Innowacje Networking
 2. Konrad Kijak, Dyrektor Administracyjno-Handlowy Grupy Polmotor
 3. Tomasz Michalski, Dyrektor Business Stal Club
 4. Oliwia Musiałowska, Prezes Koła Naukowego Biznes Innowacje Networking
 5. Daria Nowak, Menedżerka Roku 2018
 6. Katarzyna Opiekulska, Dyrektor Zarządzająca LSJ HR Group
 7. Beata Pluta, Właściciel Lead Up
 8. Krzysztof Proszowski, Dyrektor Regionu Mazowiecko-Podlaskiego Impel Security
 9. Paweł Stępień, Managing Director Limito S.A.
 10. Bartłomiej Szejba, Prezes Zarządu PM Services
 11. Dariusz Zarzecki, Właściciel Zarzecki, Lasota i Wspólnicy

Laureaci

Daria Nowak
PR & Marketing Menager, Specjalista ds. Komercjalizacji
Turzyn Sp. z o.o.

Łukasz Żuchowski
Dyrektor zarządzający
Faymonville

Wyróżnieni

Imię i nazwisko menedżera Firma Stanowisko
Michał Łoziński Event Bar Właściciel
Emilia Chromicz Ella Studio Depilacji Cukrem Współwłaściciel
Magda Olejnik Fosfan S.A. Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Marketingu
Agnieszka Beyger Cargotec Technical Manager
Wioletta Szczepańska Radisson Hotel Dyrektor Generalny
Krzysztof Kowalski LSJ HR GROUP Praktyk Biznesu
Justyna Osuch Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu
Bogusław Michalak More Pracownia Szkoleń i Coachingu Współwłaściciel
Beata Borysiewicz MENTOR SP. Z O.O. SP. K. Współwłaściciel, Wice prezes zarządu, Specjalista ds. marketingu i sprzedaży
Łukasz Żuchowski Faymonville Dyrektor zarządzający
Izabela Marecka Szczeciński Magazyn Prestiż Naczelna Gazety Prestiż
Tomasz Michalski Business Stal Club, T&S Business Center Dyrektor Business Stal Club
Daria Nowak Turzyn Sp. z o.o. PR & Marketing Menager, Specjalista ds. Komercjalizacji
Elżbieta Malanowska EuroAfrica Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Sebastian Muliński IAI S.A., Hip-Hop.pl s.c. COO i założyciel IAI S.A., Redaktor Naczelny Hip-Hop.pl .s.c.
Piotr Krupacz Optima Logistics Group Dyrektor oddziału

Kapituła

 1. Katarzyna Kazojć, Organizator Plebiscytu, Uniwersytet Szczeciński
 2. Konrad Kijak, Dyrektor Administracyjno-Handlowy Grupy Polmotor
 3. Karolina Krawczyk, Prezes Koła Naukowego Biznes, Innowacje, Networking
 4. Katarzyna Opiekulska, Dyrektor Zarządzająca LSJ HR Group
 5. Krzysztof Proszowski, Dyrektor Regionu Mazowiecko-Podlaskiego Impel Security
 6. Paweł Stępień, Managing Director Limito S.A.
 7. Bartłomiej Szejba, Prezes Zarządu PM Services
 8. Dariusz Zarzecki, Właściciel Zarzecki, Lasota i Wspólnicy

KONTAKT
e-mail: mr@fundacjabin.pl