Cele statutowe fundacji

(a) wspieranie rozwoju naukowego i zawodowego studentów, zwiększanie ich szans na rynku pracy, umożliwianie poznania działalności przedsiębiorstw i innych organizacji funkcjonujących na rynku;

(b) organizowanie i wspieranie programów, projektów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania, innowacji, cyfryzacji, networkingu, medycyny, ekonomii, nauk humanistycznych, mających służyć rozwojowi regionu
i poprawie jakości życia społeczności;

(c) wsparcie rozwoju regionalnego poprzez programy, projekty i inicjatywy uwzględniające i propagujące i promujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki biznesu, zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej i zarządczej, innowacji społecznych, innowacji medycznych, turystyki medycznej, cyfryzacji;

(d) wsparcie rozwoju edukacji menedżerskiej, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia, medycyny;

(e) wdrażanie programów w obszarze rynku pracy, aktywizacji zawodowej, zarządzania zasobami ludzkimi;

(f) prowadzenie prac naukowo-badawczych, projektowych, programowych, akcji charytatywnych i dobroczynnych, działalności naukowej, edukacyjnej, szkoleniowej, prorozwojowej, integracyjnej i oświatowej na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju regionów, również w rozwijających się częściach świata;

(g) niesienie wsparcia rozwojowego i prozdrowotnego społeczności, ponad podziałami społecznymi, politycznymi ze szczególnym uwzględnieniem grup wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych i chorych na choroby cywilizacyjne, również
w rozwijających się częściach świata;

(h) organizacja i wsparcie działań na rzecz współpracy podmiotów naukowych, biznesowych, samorządowych i innych zainteresowanych kooperacją i koopetycją przy inicjatywach, programach i projektach na rzecz rozwoju regionu i rynku pracy, również w rozwijających się częściach świata;

(i) pośredniczenie w działaniach, których zakładane efekty są zbieżne z celami przyjętymi przez fundację, w szczególności w:

  • obszarze networkingu,
  • nawiązywaniu kontaktu i współpracy pomiędzy podmiotami
  • przekazywaniu i wymianie know-how,
  • transferze wiedzy i technologii,
  • przekazywaniu środków pomocowych.